Regulamin sklepu internetowego

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

§1 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym.
 3. POCK– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://instytutetykiety.pl/sklep/.
 6. Sprzedawca – Aleksandra Pakuła, Zygmuntówka 116, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 5242873355, REGON: 381318072, E-mail: sklep@instytutetykiety.pl.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu towarów lub treści cyfrowych lub usług, uwidocznionych na stronach Sklepu.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy, aktualny system operacyjny,
 • standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Do korzystania z treści cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z treści cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Sklepie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.

 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

 4. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 5. W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru, treści cyfrowej lub usługi, Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru, treści cyfrowej lub usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.

 3. Jeżeli Kupujący zakłada konto użytkownika w Sklepie, dochodzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi konta użytkownika, na podstawie której Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 4. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie pozostałych usług zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@instytutetykiety.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4 Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego towarów lub treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych towarów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

 2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z wcześniejszym postanowieniem.

 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.

 5. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od jego złożenia.

 6. Złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Rodzaj zawieranej umowy zależy od przedmiotu zamówienia. W przypadku zamówienia towarów, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku zamówienia treści cyfrowych, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych. W przypadku zamówienia usług, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług. Jeżeli zamówienie dotyczy różnych towarów, treści cyfrowych lub usług, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku różnych umów.

 7. W przypadku treści cyfrowych, za które Kupujący płaci cenę jednorazowo lub w ratach, umowa o dostarczenie treści cyfrowych ma charakter umowy wykonywanej jednorazowo poprzez jednorazowe dostarczenie treści cyfrowych, nawet jeśli dostarczenie treści cyfrowych następuje poprzez dedykowaną platformę, o której mowa w dalszej części Regulaminu.

§5 Przedsprzedaż

 1. Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż niektórych towarów lub treści cyfrowych.
 2. Przedsprzedaż może wiązać się z określonymi preferencjami, np. w zakresie ceny, w stosunku do regularnej sprzedaży, która nastąpi po przedsprzedaży.
 3. Przedsprzedaż polega na tym, że realizacja zamówienia nie następuje bezpośrednio po złożeniu zamówienia, ale po upływie określonego przez Sprzedawcę terminu wskazanego w opisie towaru lub treści cyfrowych dostępnych w przedsprzedaży.
 4. Mimo późniejszej realizacji zamówienia, Kupujący dokonuje płatności od razu po złożeniu zamówienia.
 5. Termin, w którym nastąpi realizacji zamówienia złożonego w przedsprzedaży może ulec zmianie z ważnych powodów, takich jak opóźnienia po stronie podwykonawców Sprzedawcy, nieprzewidziane ograniczenia w dostępności zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, siła wyższa itp. Sprzedawca informuje Kupującego o każdej zmianie terminu. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na zmianę terminu, może zrezygnować z zamówienia – w takiej sytuacji Sprzedawca zwraca Kupującemu płatność za zamówienie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji.

§6 Vouchery

 1. Sprzedawca może prowadzić w Sklepie sprzedaż voucherów.
 2. Voucher to unikalny kod, który może zostać wykorzystany wyłącznie w Sklepie jako forma zapłaty przy składaniu zamówienia w przedmiocie towarów, treści cyfrowych lub usług poprzez podanie tego unikalnego kodu w polu przeznaczonym do tego celu w formularzu zamówienia.
 3. Każdy voucher ma swoją datę ważności oraz wartość nominalną brutto. Ważność oraz wartość vouchera określona jest w jego opisie w Sklepie.
 4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części.
 5. Voucher może zostać wykorzystany tylko raz. W przypadku, gdy kwota do zapłaty za zamówienie jest niższa niż wartość Vouchera, Sprzedawca nie zwraca Kupującemu różnicy. W przypadku, gdy kwota do zapłaty za zamówienie jest wyższa niż wartość Vouchera, Kupujący dopłaca różnicę.
 6. W przypadku voucherów w formie fizycznej, do realizacji zamówienia stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące zamówienia w przedmiocie towarów (voucher zawierający unikalny kod, o którym mowa powyżej jest wysyłany na adres podany przez Kupującego). W przypadku voucherów w formie elektronicznej, Kupujący otrzymuje na swój adres e-mail unikalny kod, o którym mowa powyżej.

§7 Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obejmującego towary opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego. Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną nieodpłatnie. Zasady realizacji zamówionych usług są opisane w dalszej części Regulaminu.

 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez:

 • system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu
 1. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 2. W niektórych przypadkach Sprzedawca może zapewniać Kupującemu możliwość wyboru płatności w ratach. W takiej sytuacji, liczba, wysokość i termin płatności rat są określone w harmonogramie płatności prezentowanym Kupującemu przed zawarciem umowy, w szczególności na stronie Sklepu. Płatność w ratach może wymagać uruchomienia automatycznej, cyklicznej płatności każdej z rat. Automatyczna płatność cykliczna jest możliwa wyłącznie za pomocą karty płatniczej, co wiąże się z koniecznością podania wymaganych przez operatora płatności informacji płatniczych. W przypadku automatycznej płatności cyklicznej rachunek bankowy powiązany z kartą płatniczą wykorzystywaną do automatycznej płatności cyklicznej jest automatycznie obciążany kwotą odpowiadającą wysokości raty. Kupujący nie może wyłączyć automatycznej, cyklicznej płatności. Automatyczna, cykliczna płatność jest automatycznie wyłączana po zapłacie ostatniej raty. W przypadku negatywnej autoryzacji płatności w ramach automatycznej płatności cyklicznej, są podejmowane kolejne próby zrealizowania płatności, zgodnie z zasadami lub możliwościami operatora płatności. Jeżeli próby te nie powiodą się, automatyczna płatność cykliczna jest anulowana, a Kupujący jest zobowiązany zapłacić ratę w inny sposób.

§9 Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia obejmującego towary polega na skompletowaniu zamówionych towarów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.

 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). Dokładny termin doręczenia przesyłki określa przewoźnik. Doręczenie i wydanie przesyłki następuje na zasadach stosowanych przez przewoźnika. Kupujący powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danego rodzaju przesyłce, a w razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzenia towarów znajdujących się w przesyłce, dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. doprowadzić do spisania protokołu szkody.

 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym towarze. Zamówione towary powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie towaru został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu towaru.

 4. Jeżeli Kupujący zamawia towary ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich towarów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części towarów.

 5. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

 6. W przypadku niektórych treści cyfrowych, w szczególności kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 7. W przypadku niektórych treści cyfrowych, w szczególności kursów on-line, dostęp do treści cyfrowych może być ograniczony czasowo (np. dostęp na rok), zgodnie z informacjami zawartymi w opisie treści cyfrowych na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego czasu, Kupujący traci dostęp do treści cyfrowych. Ponowne uzyskanie dostępu wymaga złożenia nowego zamówienia. W razie braku złożenia nowego zamówienia w terminie 30 dni od utraty dostępu, Sprzedawca jest uprawniony usunąć konto Kupującego w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych, co oznacza, że wszystkie zgromadzone przez Kupującego w ramach tego konta informacje, w szczególności o postępach w zapoznawaniu się z treściami cyfrowymi, nie są możliwe do odtworzenia. Jeżeli Kupujący kupuje treści cyfrowe, co do których Sprzedawca komunikuje dożywotni dostęp i dostęp ten następuje poprzez dedykowaną platformę, o której mowa powyżej, w przypadku zamknięcia przez Sprzedawcę tej platformy, Kupującemu jest zapewniana możliwość pobrania treści cyfrowych w celu dalszego z nich korzystania, mimo zamknięcia platformy.

 8. W przypadku treści cyfrowych, za których dostarczenie Kupujący płaci w ratach, brak zapłaty raty skutkuje utratą dostępu do treści cyfrowych, a odzyskanie dostępu wymaga zapłaty raty. Sprzedawca może wysyłać Kupującemu przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności raty wraz z zachętą do zapłaty raty. W przypadku opóźnienia w zapłacie raty przekraczającego 30 dni, Sprzedawca jest uprawniony usunąć konto Kupującego w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych, co oznacza, że wszystkie zgromadzone przez Kupującego w ramach tego konta informacje, w szczególności o postępach w zapoznawaniu się z treściami cyfrowymi, nie są możliwe do odtworzenia.

 9. Jeżeli dla Kupującego tworzone jest konto w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych, Kupujący zobowiązany jest korzystać z tej platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, nie wpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać treści cyfrowych, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem platformy, ani jakichkolwiek ich fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, jak również w żaden inny sposób nie naruszać praw autorskich Sprzedawcy lub innych podmiotów uprawnionych do tych treści cyfrowych,
  • nie wykorzystywać platformy do prowadzenia działań marketingowych.
  • nie podejmować prób pobierania treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem platformy w inny sposób niż ten przewidziany przez Sprzedawcę, bądź nie pobierać tych treści w ogóle, jeżeli Sprzedawca nie przewiduje takiej możliwości.
 10. W razie korzystania przez Kupującego z dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych w sposób sprzeczny z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami, Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do tej platformy. Cofnięcie blokady jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Kupujący złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Kupującego, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta jest skuteczne usunięcie przez Kupującego skutków tych naruszeń.

 11. Treści cyfrowe dostarczane są w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczania aktualizacji zakupionych treści cyfrowych, chyba że czyni w tym zakresie inne oświadczenia, np. zawierając informacje o przysługujących Kupującemu aktualizacjach w komunikatach dotyczących oferowanych treści cyfrowych – w takiej sytuacji, aktualizacje dostarczane są Kupującemu zgodnie z poczynionymi przez Sprzedawcę oświadczeniami.

 12. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej, która nie jest dostarczana w sposób jednorazowy, jedynie z uzasadnionych przyczyn takich jak usunięcie usterek, ulepszenie treści cyfrowej pod kątem jej przydatności dla Użytkownika, dopasowanie treści cyfrowej do potrzeb Użytkownika, modyfikacja treści cyfrowej w celu dostosowania jej do aktualnego stanu wiedzy lub ze względu na zmiany prawa. Zmiana treści cyfrowej nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Kupującego. W razie zmiany treści cyfrowej, Sprzedawca informuje o niej Kupującego w sposób jasny i zrozumiały. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub POCK do treści cyfrowej lub korzystania z niej, Sprzedawca informuje Konsumenta lub POCK z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany. W takiej sytuacji, Konsument lub POCK może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w terminie 30 dni od poinformowania o zmianie, chyba że Sprzedawca zapewnił Konsumentowi lub POCK uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.

 13. Jeżeli treściom cyfrowym towarzyszą jakieś dodatkowe świadczenia ze strony Sprzedawcy, np. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku, świadczenia te realizowane są zgodnie z informacjami zawartymi w dostępnym w Sklepie opisie treści cyfrowej, której towarzyszy dane świadczenie. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady (np. zasady grupy wsparcia) w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i komfortu wszystkich Kupujących mających dostęp do dodatkowych świadczeń. Nieprzestrzeganie przez Kupującego takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania z dodatkowych świadczeń (np. usunięcie z grupy wsparcia).

 14. Realizacja zamówienia w przedmiocie usługi następuje poprzez wykonanie usługi zgodnie z opisem zawartym w Sklepie. Zakres świadczeń, do których jest zobowiązany Sprzedawca, wynika z opisu usługi dostępnego w Sklepie. W razie wątpliwości co do zakresu świadczeń Sprzedawcy, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia.

 15. Sprzedawca jest zobowiązany wykonać usługę z należytą starannością.

 16. Sprzedawca może posługiwać się przy wykonywaniu usługi osobami trzecimi.

 17. Termin wykonania usługi może wynikać z wyboru Kupującego na etapie składania zamówienia lub z późniejszych, zgodnych ustaleń stron. Zmiana terminu wykonania usługi wymaga zgody obu stron.

 18. Jeżeli wykonanie usługi wymaga współdziałania Kupującego, Kupujący jest zobowiązany podjąć współdziałanie zgodnie z instrukcjami przekazanymi mu przez Sprzedawcę. Dotyczy to, w szczególności, przekazania przez Kupującego określonych informacji przed lub w trakcie wykonywania usługi.

 19. Jeżeli osobą korzystającą z usługi ma być ktoś inny niż Kupujący, Kupujący jest zobowiązany przekazać Sprzedawcy danej tej osoby najpóźniej na 7 dni przed wykonaniem usługi. Późniejsza zmiana osoby korzystającej z usługi nie jest możliwa.

 20. Jeżeli Sprzedawca pozostawał w gotowości do wykonania usługi, natomiast Kupujący nie skorzystał z usługi z przyczyn leżących po swojej stronie (np. nie pojawił się w ustalonym terminie), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, z uwzględnieniem właściwych przepisów konsumenckich w stosunku do Konsumentów lub POCK.

 21. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe, bardziej szczegółowe warunki świadczenia usług. W takiej sytuacji, warunki te są udostępniane Kupującemu w taki sposób, żeby mógł zapoznać się z nimi przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia, np. poprzez umieszczenie stosownych informacji w opisie danej usługi w Sklepie lub odesłanie do dodatkowego regulaminu świadczenia usług.

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie lub zawarcia umowy.

 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 3. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://app.bezpieczny.biz/documents/[bezpieczny.biz]-formularz-odstapienia-od-umowy.doc jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 6. Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia towarów (jeśli koszt pokrył Konsument lub POCK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub POCK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub POCK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub POCK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub POCK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 10. Niezależnie od przysługującego Konsumentowi oraz POCK uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Sprzedawca przyznaje każdemu Kupującemu umowne prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w terminie 14 dni od złożenia zamówienia (gwarancja satysfakcji).

 11. Skorzystanie z gwarancji satysfakcji wymaga przesłania do Sprzedawcy wiadomości e-mail w tej sprawie, z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej.

 12. W przypadku wysłania wiadomości z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej, Sprzedawca potwierdzi otrzymanie wiadomości o chęci skorzystania z gwarancji satysfakcji i zleci zwrot płatności za zamówienie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji.

§10 Odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Kupującego innego niż Konsument lub POCK. W przypadku Konsumenta lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność towaru lub treści cyfrowych z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK towar lub treści cyfrowe wolne od wad.

 3. Zgodność towaru lub treści cyfrowych z umową ocenia się zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta.

 4. Uprawnienia Konsumenta lub POCK związane z niezgodnością towaru lub treści cyfrowych z umową oraz sposób ich realizacji określone są bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta. W trosce o interesy Konsumenta lub POCK, Sprzedawca przygotował wyciąg z tych przepisów, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. W celu uproszczenia Konsumentowi lub POCK realizacji uprawnień związanych z niezgodnością towaru lub treści cyfrowych z umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub POCK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem https://app.bezpieczny.biz/documents/[bezpieczny.biz]-formularz-reklamacyjny.doc

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi.

 8. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia należnego Sprzedawcy za wykonanie usługi. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumenta oraz POCK.

 9. Reklamacje dotyczące usług mogą być składane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacja powinna opisywać, na czym polega nienależyte wykonanie usługi oraz określać oczekiwania Kupującego związane z reklamacją.

Twoje zakupy0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0