Regulamin konkursu

„Czym dla Ciebie jest dojrzałość?”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Aleksandra Pakuła, prowadząca działalność pod nazwą Aleksandra Pakuła z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Zygmuntówka 116, 27-400, identyfikującą się numerem NIP 524-287-33-55, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 27 września 2023 r. godz. 14.00.00, a kończy się dnia 4 października 2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2 Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  • zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na przesłaniu nagrania w formacie mp4. W maksymalnie 30 sekundowym nagraniu uczestnik wskaże 3 (słownie: trzy) cechy/zalety, jakie jego zdaniem przychodzą wraz z dojrzałością (dalej: Zadanie Konkursowe).
 6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza przesłanie nagrania, o którym mowa w §2 ust. 5 na adres mailowy aleksandra.pakula@instytutetykiety.pl
 7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
 4. Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na udostepnienie w sposób nieograniczony, w tym co do czasu i terytorium, wizerunku i głosu oraz treści na wszystkich możliwych polach eksploatacji. Organizator może dokonywać w nagraniach skrótów oraz przemontowań, zmian, modyfikacji materiałów filmowych, ich fragmentaryzacji i wykorzystywania fragmentów. Prawo do decydowania o dokonywaniu powyższych czynności leży jedynie po stronie Organizatora. Uczestnik wyraża Organizatorowi nieodwołalną zgodę, na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na nagraniach sporządzonych w dowolnej technice.
 5. Uczestnik zobowiązuje się, iż Organizator nie poniesie żadnych kosztów jak i odpowiedzialności w razie naruszenia przez niego przepisów dotyczących ochrony prawno – autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem Konkursu, jak i w przypadku późniejszego korzystania z nagranych materiałów. Uczestnik oświadcza, że jest autorem materiałów będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonymi w ramach realizacji Konkursu i przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do tych utworów.
 6. Uczestnik z chwilą przesłania nagrania, przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do utworów, wykorzystania wizerunku i głosu osób szkolących powstałych i zarejestrowanych, w ramach realizacji przedmiotu Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych, w okresie trwania Konkursu, polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
  • utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie jakąkolwiek techniką,
  • wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych,
  • wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych,
  • rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie,
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych,
  • wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy,
  • nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,
  • opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, przemontowaniu nagrania.
 7. Uczestnik zobowiązuje się, że realizując nagranie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich.
 8. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne przedmiotu nagrania, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z Konkursem.
 9. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania nagrania, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
 10. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego lub praw z nagrania.
 11. W sytuacji, kiedy osoba trzecia zgłasza roszczenia, Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia wobec Organizatora, a w razie ich zasądzenia od Organizatora – regresowo zwróci Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
 12. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do nagrania, na które przeniósł majątkowe prawa autorskie.

§4 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostanie przyznanych 5 (słownie: pięć) takich samych nagród w postaci zestawu prezentowego od marki Yonelle, w skład którego wchodzi: Infusion Liftingujący krem infuzyjny, eau de pargum by Yonelle i apaszka jedwabna „Damy Yonelle” o wartości 1027 zł (słownie: tysiąc dwadzieścia siedem złotych),
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 6 października 2023 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących Imię i Nazwisko w profilu Organizatora w serwisie Instagram @aleksandrapakulapl (nazwa profilu) najpóźniej dnia 9 października 2023 r.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości mailowej na adres, z którego zostało przesłane nagranie o którym mowa w §2.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres aleksandra.pakula@instytutetykiety.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 12. Fundatorem Nagród jest marka Yonelle.
 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 16. Uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 (słownie: jedną) nagrodę o której mowa w §4.3.
 17. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Organizatora Solidarności 119/125, 00-897 Warszawa oraz na adres e-mail aleksandra.pakula@instytutetykiety.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail aleksandra.pakula@instytutetykiety.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§6 Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Czym dla ciebie jest dojrzałość” na adres e-mail aleksandra.pakula@instytutetykiety.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Solidarności 119/125, 00-897 Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2023 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: instytutetykiety.pl albo w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
Twoje zakupy0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0